Doprovázení pěstounských rodin

 • Obecné informace ke službě

  Od roku 2013 poskytujeme služby doprovázení pěstounských rodin.
  Posláním služby je podpora pěstounských rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

  Tyto služby jsou určeny pěstounským rodinám z Libereckého kraje, z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant. Kapacita doprovázení je 20 rodin na jeden pracovní úvazek.

  Obrátit se na nás mohou také zájemci o náhradní rodinnou péči a všechny děti, které jsou v krizi, nebo mají nějaký problém.

  Služby poskytujeme aktuálně na adrese Jablonecká 8/31, Liberec, ale část z nich probíhá terénní formou přímo v rodinách.

  Naše služby jsou zdarma.


  Kontaktovat nás můžete na telefonu 602 413 534, nebo na mailu tomaskahan@aminaprorodinu.cz, případně u jiných pracovníků, viz záložky Kontakty nebo Team.

 • Nabízíme

  V rámci doprovázení nabízíme:

  • Metodické vedení pěstounských rodin, poradenství při zvládání problémového chování dětí, řešení sporů v rámci NRP, příprava dětí na odchod z pěstounské péče. Samozřejmostí je partnerský přístup, respektující zázemí, historii a specifika Vaší rodiny.
  • Práci s tématem attachmentu, čili vztahové vazby, kterou mívají děti v náhradní rodinné péči narušenou, Zde nabízíme základní zaškolení pěstounů, diagnostiku dětí, přípravné terapeutické techniky – terapie hrou, BackPack a následně i samotnou DDP terapii vedenou zkušeným terapeutem s odpovídajícím výcvikem. Dle aktuální situace i možnost účasti pěstouna ve skupině terapeutického rodičovství, kterou dle modelu Kim Goldingové realizujeme.
  • Vzdělávání pěstounů na základě jejich potřeb, uskutečňované dle společného plánování. Samozřejmostí je hlídání při kursu. Kursy máme odpolední, dopolední, dvakrát za rok pořádáme vzdělávací víkend. Součástí je supervize pěstounů či sebezkušenostní skupiny.
  • Zajišťujeme a hradíme psychologické a terapeutické služby pro děti v pěstounské péči i pro pěstouny.
  • Pracujeme s identitou dětí.
  • Odlehčovací služby, tj. zajištění péče o pěstounské děti, zejména po dobu nezbytně nutnou, v případě nemoci pěstouna, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, při vyřizování nezbytných osobních náležitostí.
  • Doprovázení a koordinaci při styku dětí s biologickými rodiči. Metodické vedení, pomoc, zprostředkování kontaktu s biologickými rodinami dětí, asistovaný kontakt, přípravu rodiče odborníkem.
  • Konzultace, podporu pěstounům v oblasti práva, sociálních služeb, speciálně pedagogické péče a další oblastí sociálního poradenství. Spolupráci v jednáních s úřady (OSPOD, ÚP…).
  • Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny, letní pobyty pro děti i dospívající.


  Tyto služby jsou poskytovány zdarma, na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi AMINA o.p.s. a osobami poskytující pěstounskou péči, dle podle § 47b odst. 4 a souvisejících Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

  Nabídka kursů pro pěstouny na rok 2023

 • Komu je služba určena

  Cílovou skupinou služeb doprovázení jsou pěstounské rodiny z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant, se kterými má organizace uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

  Do cílové skupiny patří pěstounské rodiny zprostředkované, nezprostředkované, příbuzenské, i pěstouni na přechodnou dobu.

  Do cílové skupiny patří i žadatelé a zájemci o pěstounskou péči.

  Služby poskytneme také všem dětem či nezletilým osobám, které se na nás obrátí se žádostí o pomoc či radu.

  Služby jsou klientům Aminy poskytovány zdarma, vyjma povinné spoluúčasti při zajištění služeb celodenní péče o děti, za účelem příspěvku na ubytování a stravu dětí. Organizace uzavírá dohody do naplnění kapacity, která činí cca 20 rodin na 1 celý úvazek klíčového pracovníka doprovázení.

 • Jak nás kontaktovat

  Pokud chcete s námi uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, můžete se obrátit přímo na ředitele organizace, Tomáše Kahana, tel. 602 413 534, mail tomaskahan@aminaprorodinu.cz.

  Pokud budeme mít volnou kapacitu, sejdeme se na společné schůzce, kde si vyjasníme vaše potřeby v doprovázení, naše možnosti a přístup, způsob práce, představíme vám institut Dohody o výkonu pěstounské péče. Pokud budete nadále chtít s námi spolupracovat, napíšeme žádost o souhlas s uzavřením dohody na OSPOD a po jeho doručení do organizace spolu dohodu podepíšeme. Úvodní schůzka trvá cca hodinu.

  Organizace může odmítnout uzavření dohody o výkonu pěstounské péče se zájemcem o službu v případě naplnění kapacity organizace (přepočteno cca 20 dohod na 1 pracovní úvazek) nebo v případě bydliště zájemce mimo působnost obcí s rozšířenou působností Liberec, Frýdlant a Jablonec nad Nisou.

  Pokud chcete informace k tématu náhradní rodinné péče, rozhodujete se stát se pěstounem či osvojitelem, můžete kontaktovat kohokoliv z pracovníků organizace (viz záložka kontakty), nebo opět ředitele Tomáše Kahana, tel. 602 413 534, mail tomaskahan@aminaprorodinu.cz. Domluvíme si s vámi schůzku, kde se budeme snažit probrat, vše co potřebujete. Poskytujeme poradenství v procesu rozhodování, informace o službách pro pěstouny i osvojitele, o systému pěstounské péče, o průběhu procesu přípravy.

 • Tým

  Mgr. Tomáš Kahan, ředitel
  tomaskahan@aminaprorodinu.cz
  tel. 602 413 534

  Tomáš je statutární zástupce organizace, ale také zodpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami v doprovázení. Kontroluje plnění všech aktivit organizace. Je odpovědný za vnitřní směrnice organizace, standardy péče. Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantska.

  Vzdělání, praxe: působil 18 let v oblasti ústavní péče, je absolventem akreditovaného dvouletého programu „Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti NRP a práce s ohroženou rodinou“ (120 hodin, Člověk hledá člověka o. s.), přednášel v přípravném kursu pro pěstouny a v dětských domovech s tématem Identita dítěte v NRP.

  Je absolventem Speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové (Bc.) a oboru Sociální politika a sociální práce – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.) na Karlově Univerzitě v Praze. Další kursy: Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (120 hodin, Poradna pro rodinu Liberec, 2013/2014), Kurs doprovázení pěstounských rodin (24 hodin, Amalthea o.s. 2013.) Úvazek doprovázení 0,75.

   

  Mgr. Šárka Kohoutová
  sarkakohoutova@aminaprorodinu.cz
  tel.  777 899 110

  Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka a Jablonecka. Vzdělání, praxe: absolvent Technické Univerzity Liberec (Mgr.) a Univerzity Hradec Králové (Bc.). Pracovala jako asistentka v přímé péči v sociálně terapeutický dílnách v Domově Maxov, dále jako vychovatelka v Dětském domově v Jablonci nad Nisou. Má dokončen dvouletý výcvik v pomáhajících profesích pod vedením Mgr. Jana Knopa (220 hodin, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.). Aktuálně je v Komplexním výcvikovém programu zaměřeném na problematiku práce s dětmi v NRP, který v rozsahu 272 hodin realizuje společnost ATTA, z.s. Výcvik je primárně zaměřen na dyadickou vývojovu terapii (DDP).  Šárka u nás pracuje s úvazkem 0,5.

   

  Bc. Josef Heindorfer
  josefheindorfer@aminaprorodinu.cz
  tel. 725 927 913

  Klíčový pracovník pro oblast Liberecka a Frýdlantska Josef odpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Vzdělání, praxe: absolvent Univerzity Hradec Králové, obor Sociální práce (Bc.). Pracoval jako vedoucí oddělení v Domově Maxov a jako terénní sociální pracovník v Člověk v tísni o.p.s. Úvazek 1,0.

   

  Bc. Blanka Škodová, DiS.
  blankaskodova@amina-nrp.cz
  tel.  727 813 276

  Klíčová pracovnice pro oblast Liberecka, Jablonecka. Pracovala jako sociální pracovnice OSPOD či kurátorka pro mládež. Mezi její další praxi patří vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé, práce s mentálně a psychickými postiženými klienty či administrativní činnosti. Vystudovala obor Pastorační a sociální práce - Sociální práce na Univerzitě Karlově, také Vyšší odbornou školu teologickou a sociální - Evangelický Teologický seminář, obor pastorační asistentka. Blanka zodpovídá za přímou práci s přidělenými rodinami (doprovázení, kontakty s biologickými rodinami). Úvazek 1,0.

   

  Mgr. Zuzana Baczová
  Zuzka má aktuálně úvazek 0,25.
  Klíčová pracovnice doprovázení pro oblast Jablonecka a Liberecka. Zuzka je absolvent Univerzity Hradec Králové oboru speciální pedagogika (Bc., Mgr.). Pracovala jako terénní sociální pracovnice a následně vedoucí terénního programu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v organizaci NADĚJE.

   

  Externí spolupracovníci

  Team je doplněn o externí spolupracovníky, které nám poskytují odborné, terapeutické služby a psychologické poradenství, jako jsou například:

  Mgr. Hana Heindorferová, psycholožka, terapeutka, lektorka,
  PhDr. Lenka Václavíková Ph.D, terapeutka, lektorka, mediátorka, facilitátorka,
  Mgr. Zdena Svobodová, terapeutka a krizová interventka,
  Mgr. Marta Vaňková, terapeutka, vedoucí SVP Frýdlant,
  Mgr. Blanka Stupková, terapeutka a speciální pedagožka.

  Team pracovníků je pravidelně supervidován. Skupinové, teamové supervize vede Mgr. Tomáš Procházka. Pracovníci mají také k dispozici individuální supervizi.

 • Zásady a cíle

  Naše zásady jsou:

  - Hlavní myšlenkou naší práce je ve spolupráci s pěstounskými rodinami podpořit zdravý rozvoj dětí v náhradní rodinné péči. Zájem a potřeby dítěte jsou v naší práci na prvním místě.

  - Velký důraz klademe na práci s celou pěstounskou rodinou, neboť pouze přijetí dítěte, jeho osobní historie a vztahů s širokou rodinou pěstounů je dobrým předpokladem ke zdárnému průběhu pěstounské péče.

  - Zaměstnanci se snaží o bezpečnou spolupráci pěstounské rodiny s biologickou rodinou, o budování pozitivní identity dítěte v pěstounské péči vzhledem k jeho původu.

  - S rodinou pracuje jeden tzv. klíčový pracovník, což dle našeho názoru vede k minimalizaci narušení rodinného prostředí.

  - Zásadu odbornosti i lidského přístupu klíčového pracovníka podporujeme pravidelným vzděláváním, metodickou supervizí i individuální supervizí všech našich zaměstnanců, kterou upravuje standard č. 8.

  - Všichni pracovníci dodržují zásady mlčenlivosti dle zákona 359/1999Sb.

   

  Organizace pracuje na základě standardů kvality SPO, jejichž mapu najdete ZDE
  K nahlédnutí jsou po dohodě s ředitelem organizace v prostorách výkonu SPO (Jablonecká 8/31, Liberec).

  S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků, pěstounů a zaměstnanců společnosti je nakládáno dle platných právních předpisů, včetně dodržování zákonné mlčenlivosti.

  Postup pro podávání a vyřizování stížností je ke stáhnutí ZDE

  Naším cílem je:

  - podpořit rodiny při zajišťování stabilního a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dětí

  - podpořit bezpečné a pevné vztahy dětí v rodinách vlastních či náhradních

  - rozvíjet a upevňovat rodičovské kompetence pečujících osob

  - ve spolupráci s dalšími odborníky podpořit rodiny v hledání adekvátního řešení jejich nepříznivé situace

  - pomáhat rodinám v obtížných životních situacích, které nejsou schopné řešit vlastními silami

   

Akce pro pěstouny

V této rubrice pro vás budeme zveřejňovat informace ke vzdělávacím kursům, pobytům, táborům a dalším akcím, které budeme pořádat.

Mimo to i aktuální vyhlášky, stanoviska MPSV  a s výkonem pěstounské péče související problematiky.

Nabídka kursů pro pěstouny 2024 (Frýdlantsko)

Nabídka kursů pro pěstouny 2024 (Liberecko)

Kampaň Mít domov a rodinu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque pretium lectus id turpis. Aliquam erat volutpat. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Integer lacinia. Mauris elementum mauris vitae tortor. Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Pellentesque ipsum. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante.